Glosario de Términos

Esta es una página viva en la que vamos recopilando la traducción de nombres propios de actores, actrices, directores y en general personas y eventos relacionados con el cine.

Igualmente, y ordenados por alfabéticamente, se muestra una selección de términos específicos del lenguaje cinematográfico que no es fácil encontrar en un diccionario.

NOMBRES PROPIOS

Actores, actrices, directores, directoras y en general nombres propios del mundo del cine
Nombre Nombre en chino Pinyin
Almodóvar 阿尔莫多瓦 ā’ěr mò duō wǎ
Ang Lee 李安 Lǐ ān
Antonio Banderas 安东尼奥·班德拉斯 Āndōngní’ào·bān dé lā sī
Batman 新蝙蝠侠 Xīn biānfú xiá
Bruce Lee 李小龍 Lǐxiǎolóng
Cate Blanchett 凯特·布兰切特 Kǎitè·bù lán qiè tè
Clint Eastwood 克林特·伊斯特伍德 Kè lín tè·yī sī tè wǔdé
Coppola 科波拉 Kē bō lā
Fernando León de Aranoa 费尔南多·莱昂·德·阿拉诺亚 Fèi’ěrnánduō·lái áng·dé·ālā nuò yǎ
Hollywood 好莱坞 Hǎoláiwù
Javier Bardem 哈维尔·巴登 Hā wéi’ěr·bā dēng
John Ford 约翰·福特 Yuēhàn·fútè
John Turturro 约翰·特托罗 Yuēhàn·tè tuō luō
Lumiere brothers 卢米埃尔兄弟 Lú mǐ āi ěr xiōngdì
Nicole Kidman 妮可·基德曼 Nī kě·jī dé màn
Metro Goldwyn Mayer 米高梅电影公司 Mǐ gāo méi diànyǐng gōngsī
Orson Welles 奥逊·威尔斯 Ào xùn·wēi ěr sī
Paramount Company 派拉蒙影业公司 Pài lā méng yǐng yè gōngsī
Penélope Cruz 佩内洛普·克鲁兹 Pèi nèi luò pǔ·kèlǔzī
Quentin Tarantino 昆汀·塔伦蒂诺 Kūn tīng·tǎ lún dì nuò
Robert Pattinson 罗伯特·帕丁森 Luōbótè·pà dīng sēn
Stanley Kubrick 斯坦利·库布里克 Sītǎn lì·kù bù lǐ kè
Steven Spielberg 史蒂文·斯皮尔伯格 Shǐ dì wén·sī pí’ěr bó gé
Will Smith 威尔·史密斯 Wēi ěr·shǐmìsī
Wong Kar-Wai 王家卫 Wáng jiā wèi
Woody Allen 伍迪·艾伦. Wǔ dí·ài lún
Zoe KraVitz 佐伊·克罗维兹 Zuǒ yī·kè luó wéi zī

FESTIVALES DE CINE

Festivales de cine traducidos al Chino
Festival Escritura en chino Pinyin
Berlin Film Festival 柏林 电影 节 Bólín diànyǐng jié
Cannes film Festival 戛纳 电影 节 Jiánà diànyǐng jié
Sundace Film Festival 圣丹斯 电影 节 Shèng dān sī diànyǐng jié
Venecia Film Festival 威尼斯 电影 节 Wēinísī diànyǐng jié
Festival de San Sebastian 圣塞瓦斯蒂安国际电影节 Shèng sāi wǎsī dì ān guójì diànyǐng jié
Festival Internacional de cine de Shanghai 中国上海国际电影节 Zhōngguó shànghǎi guójì diànyǐng jié
Hong Kong International film Festival (HKIFF) 香港国际电影节 Xiānggǎng guójì diànyǐng jié
Beijing International Film Festival 北京国际电影节 Běijīng guójì diànyǐng jié
Festival de cine de Moscú 莫斯科电影节 Mòsīkē diànyǐng jié
Festival de cine de Locarno 洛迦诺电影节 Luò jiā nuò diànyǐng jié
Festival International de cine de Montreal 蒙特利尔世界电影节 Méngtèlì’ěr shìjiè diànyǐng jié
Festival de cine de Taipei; Taipei Golden Horse Film Festival 台北金马影展 Táiběi jīnmǎ yǐngzhǎn

FRASES ÚTILES

Frases y vocabulario útil del mundo del cine en Chino
Frase Escritura en chino Pinyin
¿De qué trata esta película? 这个电影是关于什么的 Zhège diànyǐng shì guānyú shénme de?
Quiero comprar dos entradas de cine 我想买两张电影票 Wǒ xiǎng mǎi liǎng zhāng diànyǐng piào
Asiento butaca 座位 zuòwèi
Mi asiento está en la fila dos 我的座位在第二排 wǒ de zuòwèi zài dì èr pái
Ídolo 挨斗 Ài dòu

PARA EXPRESARTE

Vocabulario común que no aparece en los libros para expresarte
Frase Escritura en chino Pinyin
Increíble Niú
Fantástico – genial Liù
Guau 哇塞 Wasāi
Guay – cool
Like  Zàn

TÉRMINOS DE CINE

A – B – C – D – E – F – G – H – I – L – M – O – P – R – S – T – V – Z

A
Término Escritura en chino Pinyin
Acción (película de) 动作片 Dòngzuò piàn
Actor (actor) 演员 Yǎnyuán
Ángulo contrapicado (low angle) 仰拍 Yǎng pāi
Ángulo picado (high angle) 俯拍 Fǔ pāi
Animación 动画片 Dònghuà piàn
Alta definición HD(high definition) 高清 Gāoqīng
Atrezo (props) 道具 Dàojù
Autor (author) 作者 Zuòzhě
Auxiliar – ayudante 助理 Zhùlǐ

B
Término Escritura en chino Pinyin
Background 后景 Hòu jǐng
Balance de Blancos (white Balance) 白平衡 Bái pínghéng
Blanco y negro (película) 黑白片 Hēibáipiàn
Brillo (bright) 明亮 Míngliàng
Bodrio – mala película 烂片 Làn piàn

C
Término Escritura en chino Pinyin
Cámara 摄影机 Shèyǐngjī
Cámara (camaraman) 摄影师 Shèyǐng shī
Cameo 酱油 Jiàngyóu
Capturar (to capture) 捕捉 Bǔzhuō
Carrete 卷筒 Juǎn tǒng
Censor 审查 Shěnchá
CD 光盘 Guāngpán
CD pirateado (pirated CD) 盗版光盘 Dàobǎn guāngpán
Cinemascope 宽银幕电影 Kuān yínmù diànyǐng
Cinta de vídeo (vídeotape) 录像带 Lùxiàngdài
Ciencia Ficción (películas de) 科教片 Kējiàopiàn
Claqueta 拍板 Pāibǎn
Composición (composition) 构图 Gòutú
Compositor (música) 作曲家 Zuòqǔ jiā
Contraste (contrast) 反差 Fǎnchā
Copyright 著作权 Zhùzuòquán
Coreógrafo 编舞 Biān wǔ
Corto (short film) 短片 Duǎnpiàn
Créditos de entrada (opening titles) 片头 Piàntóu
Créditos de salida (closing credits) 片尾 Piànwěi
Crítico 评论家 Pínglùn jiā

D
Término Escritura en chino Pinyin
Digital (película) 数字电影 Shùzì diànyǐng
Diálogo (dialogue) 对白 Duìbái
Derechos de películas (rights) 电影版权 Diànyǐng bǎnquán
Descargar (download) 下載 Xiàzài
Director (director) 导演 Dǎoyǎn
Director de arte 美术指导 Měishù zhǐdǎo
Diseño de vestuario 服装设计师 Fúzhuāng shèjì shī
Doblar (dubbing) 配音 Pèiyīn
Documental (documentary) 纪录片 Jìlùpiàn

E
Término Escritura en chino Pinyin
Editar 编辑 Biānjí
Editor/montador 编辑者 Biānjí zhě
Efectos especiales 特技 Tèjì
Escenario/set 布景 Bùjǐng
Espectadores/audiencia 观众 Guānzhòng
Ensayo (rehersal) 排练 Páiliàn
Estudio 摄影室 Shèyǐng shì
Exposición (exposure) 曝光 Pùguāng
Extras 临时演员 Línshí yǎnyuán

F
Término Escritura en chino Pinyin
Ficción (feature film) 故事片 Gùshìpiàn
Flashback 倒叙 Dàoxù
Frame (frame) 画幅 Huàfú
Frame por segundo (fr/sg) Zhèng

G
Término Escritura en chino Pinyin
Grabar/»picar» slung CD (burnCD) 刻录 Kèlù
Guion (script) 剧本 Jùběn
Guionista (screenwriter) 编剧 Biānjù

H
Término Escritura en chino Pinyin
Históricas (películas) 历史片 Lìshǐ piàn

I
Término Escritura en chino Pinyin
Indie – independiente 独立 Dúlì
IMAX 宽银幕立体电影 Kuān yínmù lìtǐ diànyǐng

L
Término Escritura en chino Pinyin
Luz (lighting) 灯光 Dēngguāng
Luz de contra/back light 背光 Bèiguāng

M
Término Escritura en chino Pinyin
Maquillaje 化装 Huàzhuāng
Maquillador 化装师 Huàzhuāng shī
Miedo (películas de) 恐怖片 Kǒngbù piàn
Monitor (monitor) 监视器 Jiānshì qì
Montaje 蒙太奇 Méngtàiqí
Mudo (Silent film) 默片 Mòpiàn
Música de fondo 背景音乐 Bèijǐng yīnyuè
Musical (película musical) 歌舞片 Gēwǔ piàn

O
Término Escritura en chino Pinyin
Oso de Oro (Golden Bear) 金熊奖 Jīn xióng jiǎng
Óscar (premio Óscar) 奥斯卡奖 Àosīkǎ jiǎng

P
Término Escritura en chino Pinyin
Pantalla (screen) 屏幕 Píngmù
Panorámica 全景 Quánjǐng
Plano (shot) 镜头 Jìngtóu
Plano detalle (close shot) 近景 Jìnjǐng
Paparazzi 狗仔队 Gǒuzǎi duì
Personaje (character) 人物 Rénwù
Postproducción (postproduction) 后期制作 Hòuqí zhìzuò
Premiere (estreno) 首映 Shǒu yìng
Productor (Producer) 制片 Zhì piàn
Programar 编程 Biānchéng
Propaganda (películas de) 宣传片 Xuānchuán piàn
Propiedad intelectual 知识产权 Zhīshì chǎnquán
Publicidad subliminal 植入广告 Zhí rù guǎnggào

R
Término Escritura en chino Pinyin
Regla de los Tercios (Three law) 三七律 Sānqī lǜ
Reparto (cast) 全体演员 Quántǐ yǎnyuán

S
Término Escritura en chino Pinyin
Selfie 自拍 Zìpāi
Sincronización de labios 对口型录音 Duìkǒu xíng lùyīn
Slow motion 慢镜头 Màn jìngtóu
Sonidista 录音师 Lùyīn shī
Spoilers 剧透 Jù tòu
Subtítulos 字幕 Zìmù
Super estrella/star 超级明星 Chāojí míngxīng

T
Término Escritura en chino Pinyin
Taller (workshop) 车间 Chējiān
Taquilla (box office) 票房 Piàofáng
Tema musical 主题歌 Zhǔtí gē
Temporada (season)
Textura (texture) 质感 Zhìgǎn
Título (de una película) 影名 Yǐng míng
Toma (shot) 镜头 Jìngtóu
Trailer 预告片 Yùgào piàn
Tridimensional 立体 Lìtǐ
Trípode (camera tripod) 三脚架 Sānjiǎojià

V
Término Escritura en chino Pinyin
Velocidad (speed) 速度 Sùdù
Vestuario 服装 Fúzhuāng
Voz en off (voice over) 画外音 Huàwàiyīn
Visión nocturna (night view) 夜景 Yèjǐng

Z
Término Escritura en chino Pinyin
Zoom 变焦距镜头 Biàn jiāojù jìngtóu

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.